FORMY WOLONTARIATU

  1. Wolontariat opiekuńczy – to niesienie bezpośredniej pomocy i wsparcia choremu i jego rodzinie, towarzyszenie pacjentowi, organizowanie czasu wolnego. Mogą go realizować osoby pełnoletnie, które ukończyły szkolenie dla wolontariuszy opiekuńczych.
  2. Wolontariat specjalistyczny – podejmowany przez osoby pełnoletnie mające uprawnienia do wykonywania konkretnych zawodów (np. lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, prawnik, psycholog, fryzjer, mechanik itp.), na rzecz hospicjum, chorych i ich rodzin. Zakres obowiązków wolontariusza specjalistycznego ustala osoba na stanowisku kierowniczym w porozumieniu z koordynatorem wolontariatu.
  3. Wolontariat organizacyjny – polegający na udzielaniu pomocy w codziennym funkcjonowaniu placówki, organizacji cyklicznych wydarzeń na terenie hospicjum, w pracach biurowych, porządkowych, renowacyjnych itp. Mogą go realizować osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod kierunkiem opiekuna.
  4. Wolontariat akcyjny – to włączanie się w organizację akcji i/lub ich przeprowadzanie, które mają na celu działania edukacyjne, informacyjne, kulturalne oraz pozyskiwanie środków finansowych na rzecz hospicjum (np. Pola Nadziei). W tym rodzaju wolontariatu mogą podejmować współpracę na uzgodnionych z koordynatorem warunkach członkowie Szkolnych Kół Caritas i innych formalnych i nieformalnych grup wolontaryjnych w szkołach, parafiach czy instytucjach. Mogą go realizować osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod kierunkiem opiekuna.