PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Obowiązki wolontariusza:

 • Zapoznanie się i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych przepisów Caritas Diecezji Kieleckiej w szczególności Regulaminu Wolontariatu Hospicyjnego w Caritas Diecezji Kieleckiej.
 • W trakcie przebywania na oddziale hospicyjnym należy być schludnie ubranym i używać identyfikatora oraz koszulki wolontariusza zapewnionych przez hospicjum. Wolontariusz opiekuńczy zobowiązany jest do używania rękawiczek jednorazowych przy każdej czynności wykonywanej przy pacjencie.
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie podejmować żadnych działań bez uzgodnienia z koordynatorem wolontariatu lub innym odpowiedzialnym za dany obszar pracownikiem.
 • Wykazywać poszanowanie dla mienia hospicyjnego, a z powierzonych rzeczy sumiennie się rozliczać.
 • Przestrzegać ochrony danych osobowych.
 • Przekazywać jak najszybciej każdą zauważoną zmianę w stanie zdrowia chorego pielęgniarce bądź lekarzowi dyżurnemu.
 • Przestrzegać deklarowanych w grafikach dni i godzin swej obecności w hospicjum.
 • W przypadku nieprzewidzianej nieobecności należy poinformować o tym koordynatora, bądź innego wyznaczonego pracownika.
 • Uczestniczyć w szkoleniach tematycznych i spotkaniach grup wolontariatu hospicyjnego.
 • Po zakończeniu współpracy lub przy dłuższym zawieszeniu działania należy zdać koordynatorowi koszulkę i identyfikator otrzymany na czas wolontariatu w hospicjum.

Prawa wolontariusza:

 • Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
 • Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń.
 • Wolontariusz ma prawo do uzyskania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Wolontariusz ma prawo oczekiwać szacunku względem jego osoby, pracy, wyznania i światopoglądu.
 • Wolontariusz ma prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Wolontariusz ma prawo do zwrotu uzgodnionych wcześniej kosztów podróży służbowych.