PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Wolontariusz ma prawo do:
 • otrzymania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z pełnioną funkcją oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • zawarcia pisemnego porozumienia,
 • rozwiązania porozumienia za 7-dniowym wypowiedzeniem,
 • otrzymania pisemnego zaświadczenia i opinii o pracy wolontaryjnej,
 • zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw,
 • wsparcia ze strony koordynatora wolontariatu lub innych pracowników hospicjum.
Wolontariusz ma obowiązek:
 • przestrzegać praw pacjenta,
 • rzetelnie wykonywać podjęte zobowiązania,
 • szanować mienie hospicjum i korzystać z niego w sposób zgodny z przeznaczeniem,
 • dyskrecji – zachować w tajemnicy wszystkie informacje w zakresie wykonywanego porozumienia,
 • nie wyręczać pracowników, a jedynie uzupełniać ich pracę,
 • zdawać sobie sprawę z faktu, iż formę opieki dla każdego pacjenta ustala lekarz prowadzący,
 • informować pielęgniarki lub innych pracowników o zaobserwowanych problemach lub nagłym pogorszeniu się stanu pacjenta,
 • informować koordynatora wolontariatu o wszelkich problemach, jakie napotyka w hospicjum.
Obowiązki koordynatora wobec wolontariusza
Wolontariusz powinien:
 • znać swoje prawa i obowiązki,
 • mieć jasno określony zakres obowiązków,
 • wiedzieć przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swej pracy i mieć regularny kontakt z tą osobą,
 • mieć satysfakcję z własnych działań,
 • przestrzegać ustalonego kodeksu etycznego wolontariusza hospicyjnego.